http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Cieľ podujatia
Ako čítať Písmo?
Modlitby pre čítajúceho
Modlitby pre počúvajúceho
Modlitby všeobecné
    

Ďalšie modlitby

  
Celé Písmo je Bohom vnuknuté
a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie,
na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,
aby bol Boží človek dokonalý
a pripravený na každé dobré dielo.
(2 Tim 3,16-17)
  
Modlitba pri čítaní a počúvaní Svätého písma
  
Láskavý Bože,
od teba pochádza každé dobro;
ďakujeme ti,
že tvoje slovo je svetlom pre naše nohy
a pochodňou na našich chodníkoch.
Prosíme ťa,
zvlažuj naše srdcia rosou svojho slova.
Daj, nech tvoje slovo počúvame pozorne
a nech ho ako Panna Mária zachovávame
v čistom a dobrom srdci.
Amen.
  
Modlitba pri súkromnom čítaní a počúvaní Svätého písma
  
Nebeský Otče,
ty si nám prikázal počúvať
tvojho milovaného Syna;
s vierou beriem do rúk Sväté písmo.
Verím, že obsahuje slová,
ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste.
Bože Duchu Svätý,
ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať;
prosím ťa,
živ moju vieru svojím slovom,
pomáhaj mi všetky tieto slová pochopiť
a daj mi silu podľa nich žiť.
Amen.
  
Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis.
Bratislavae, die 26 Octobris 2010, Nr. 4492/2010.
  

web © 2010-2013 Juraj Vidéky